Điểm khác nhau của quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua các thế hệ là:


Câu 39491 Thông hiểu

Điểm khác nhau của quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua các thế hệ là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...