Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AABB :0,4 AaBB : 0,2 Aabb: 0,3 aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là


Câu 39496 Vận dụng

Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AABB :0,4 AaBB : 0,2 Aabb: 0,3 aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vì quần thể là tự phối nên kiểu gen aaBB chỉ có thể được sinh ra từ nhóm cá thể có kiểu gen AaBB và aaBb.

Xem lời giải

...