Phương pháp nào sau đây không tạo được dòng thuần?


Câu 39500 Thông hiểu

Phương pháp nào sau đây không tạo được dòng thuần?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dòng thuần là dòng mà tất cả các cá thể đều mang kiểu gen đồng hợp

Xem lời giải

...