Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?


Câu 39501 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.

Xem lời giải

...