Cho tam giác (ABC ) có (M, , ,N, , ,P ) lần lượt là trung điểm của (BC, , ,CA, , ,AB ). Biết (M(1;1),N( - 2; - 3),P(2; - 1) ). Chọn đáp án đúng nhất:


Câu 39510 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) có \(M,\,\,N,\,\,P\) lần lượt là trung điểm của \(BC,\,\,CA,\,\,AB\). Biết \(M(1;1),N( - 2; - 3),P(2; - 1)\). Chọn đáp án đúng nhất:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng điều kiện bằng nhau của hai véc tơ \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_B} - {x_A} = {x_D} - {x_C}\\{y_B} - {y_A} = {y_D} - {y_C}\end{array} \right.\)

- Tọa độ trung điểm: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I} = \dfrac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\{y_I} = \dfrac{{{y_A} + {y_B}}}{2}\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.