Cho tam giác (ABC ). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của (BC, , ,CA, , ,AB ), (O ) là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?


Câu 39536 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của \(BC,\,\,CA,\,\,AB\), \(O\) là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính tổng các véc tơ \(\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} ,\overrightarrow {OC} \) bằng cách xen các điểm \(M,N,P\) vào mỗi vec tơ và dựa vào các mối quan hệ hình học để nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.