Hoà tan hoàn toàn 4,78 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl, thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,33 gam muối khan. Giá trị của V là :


Câu 3999 Vận dụng

Hoà tan hoàn toàn 4,78 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl, thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,33 gam muối khan. Giá trị của V là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) nHCl = 2nhh muối cacbonat = 2x

+) nCO2 = nH2O = nhh muối cacbonat = x

+) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mhh muối cacbonat + mHCl = mmuối clorua + mCO2 + mH2O

Xem lời giải

...