Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25 và 26. Trong 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg


Câu 40912 Vận dụng cao

Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25 và 26. Trong 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Hãy tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính % mỗi đồng vị => tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg theo công thức

$\bar{A}=\frac{\%{{n}_{1}}.{{A}_{1}}+\%{{n}_{2}}.{{A}_{2}}+\%{{n}_{3}}.{{A}_{3}}}{100\%}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.