Buổi chiều, từ (5 ) giờ kém (15 ) phút đến (5 ) giờ (10 ) phút An gấp được (5 ) con hạc giấy. Hỏi trong một giờ, An gấp được bao nhiều con hạc giấy ? ( biết thời gian gấp mỗi con hạc là như nhau).