Ở nhiệt độ 20oC, khối lượng riêng của kim loại X bằng 10,48 g/cm3 và bán kính nguyên tử X là 1,446.10-8 cm. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử X có dạng hình cầu và có độ rỗng là 26%. Biết số Avogadro NA = 6,022.1023. Kim loại X là


Câu 40943 Vận dụng cao

Ở nhiệt độ 20oC, khối lượng riêng của kim loại X bằng 10,48 g/cm3 và bán kính nguyên tử X là 1,446.10-8 cm. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử X có dạng hình cầu và có độ rỗng là 26%. Biết số Avogadro NA = 6,022.1023. Kim loại X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Thể tích 1 nguyên tử X là: ${{V}_{ngtu}}=\frac{4}{3}\pi {{r}^{3}}$

+) Tính thể tích nguyên tử (phần đặc) trong 1cm3 tinh thể

+) Tính số nguyên tử trong 1cm3 tinh thể = thể tích phần đặc / thể tích 1 nguyên tử

=> Khối lượng 1 nguyên tử

=> Khối lượng 1 mol nguyên tử

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.