Cho m gam hỗn hợp KClO, KClO2, KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu được dung dịch chứa 13,41 gam KCl và 8,064 lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của m là


Câu 41132 Vận dụng cao

Cho m gam hỗn hợp KClO, KClO2, KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu được dung dịch chứa 13,41 gam KCl và 8,064 lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Sử dụng phương pháp quy đổi hỗn hợp:\(\left\{ \begin{array}{l}KClO\\KCl{O_2}\\KCl{O_3}\end{array} \right.\) 

→\(\left\{ \begin{array}{l}KCl\\O\end{array} \right.\)

+) BT nguyên tố K: nKCl trước = nKCl sau

+) Áp dụng bảo toàn e cho hai nguyên tố O và Cl trong axit : $2.{{n}_{O}}=2.{{n}_{C{{l}_{2}}}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.