Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và một thể tích O2 vừa đủ để oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Phần trăm khối lượng của KClO3 trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 41133 Vận dụng cao

Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và một thể tích O2 vừa đủ để oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Phần trăm khối lượng của KClO3 trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Chất rắn B là KCl và CaCl2

+) Từ số mol H2SO4 => tính số mol O2 sinh ra

+) Bảo toàn khối lượng ta có: ${{m}_{A}}={{m}_{B}}+{{m}_{{{O}_{2}}}}\Rightarrow {{m}_{B}}$

+) Xét hỗn hợp B ta có: ${{m}_{KCl}}={{m}_{B}}-{{m}_{CaC{{l}_{2}}}}$

=> khối lượng KCl ở D

+) m KCl tại A = 3/22 .m KCl trong dung dịch D

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.