Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là


Câu 41134 Vận dụng cao

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Bảo toàn nguyên tố Cl: ${{n}_{HCl}}=2.{{n}_{F\text{e}C{{l}_{2}}}}+3.{{n}_{F\text{eC}{{\text{l}}_{3}}}}$

+) Bảo toàn nguyên tố H: ${{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{1}{2}.{{n}_{HCl}}$ => nO

+) Bảo toàn nguyên tố Fe: ${{n}_{F\text{e}\,(trong\,oxit)}}={{n}_{F\text{e}C{{l}_{2}}}}+{{n}_{F\text{e}C{{l}_{3}}}}$

+) Bảo toàn khối lượng: moxit = mFe + mO

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.