Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch X chứa HCl dư và 28,07 gam hai muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M có có tỉ lệ mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Câu 41141 Vận dụng cao

Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch X chứa HCl dư và 28,07 gam hai muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M có có tỉ lệ mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính toán theo PTHH : 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

Vận dụng định luật bảo toàn e :

Cl2o + 2 e → 2 Cl- 

Al0 → Al+3  + 3e

M0 → M+x  + x e  (với x là hóa trị của kim loại)

=> x . nM  + 3 . n Al = 2 . n Cl2  

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.