Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là


Câu 41383 Vận dụng

Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) So sánh nNaOH và neste => dạng của este

+) BTKL: meste = msản phẩm hữu cơ + mH2O - mNaOH 

=> Meste

=> Các CTCT thỏa mãn

Xem lời giải

...