Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là


Câu 41388 Vận dụng

Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính độ không no k

+) So sánh nhỗn hợp với nNaOH => các chất trong Z

+) Gọi nX = x và nY = y

+) Khối lượng hỗn hợp => PT (1)

+) Số mol NaOh phản ứng => PT (2)

(1), (2) => x, y

+) Bảo toàn khối lượng: => mH2O + mancol $ \to \overline M $ => CTPT của ancol

+) Kết hợp Z chứa 3 muối => X và Y

Xem lời giải

...