Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Câu 41392 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Quy đổi hỗn hợp thành : ${C_4}{H_6}{O_2}$ và ${C_3}{H_6}{O_2}$, số mol lầ lượt là x và y

+) Từ khối lượng hỗn hợp X => PT (1)

+) BTNT H => PT (2)

Xem lời giải

...