Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2  và H2O có số mol bằng nhau; - Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là:


Câu 41393 Vận dụng

Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2  và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Đốt cháy X thu được: ${n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}$ → este no, đơn chức, mạch hở

+) Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương → CTPT của Y

+) X có số nguyên tử C bằng 1 nửa số nguyên tử C trong X → CTPT của Z

=> CTPT của X   

Xem lời giải

...