Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là


Câu 41401 Vận dụng

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phản ứng thủy phân tạo 2 muối → phương trình tổng quát dạng:

${({R_1}COO)_2}{C_3}{H_5}{\text{(OOC}}{{\text{R}}_2}) + 3NaOH \to 2{R_1}COONa + {R_2}{\text{COONa}} + {C_3}{H_5}{(OH)_3}$

+) nlipit = nglixerol

Xem lời giải

...