Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là


Câu 41404 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) nancol = 2.nH2 và mancol = mbình tăng + mH2

=> Mancol => CTPT của ancol

=> CTTQ của các este trong X

+) Đốt 5,88 gam X (ứng với 0,08 mol) + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ ? mol CO2 + 0,22 mol H2O

+) nO trong X = 2.nX và mX = mC + mH + mO => nC

+) neste không no $= \sum {n_{C{O_2}}} - \sum {n_{{H_2}O}}$  => n2 este no

=> $\bar C$ => CTPT của 2 este no

+) Vì este không no chứa ít nhất 4C, chặn khoảng giá trị số C của este không no

+) Biện luận CTPT của este không no (dựa vào dữ kiện có đồng phân hình học)

Xem lời giải

...