Đường mía là gluxit nào sau đây?


Câu 41409 Thông hiểu

Đường mía là gluxit nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...