Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?


Câu 41411 Thông hiểu

Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...