Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?


Câu 41417 Thông hiểu

Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...