Một dung dịch có tính chất sau: - Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 . - Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. - Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim. Dung dịch đó là:


Câu 41419 Thông hiểu

Một dung dịch có tính chất sau:

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 .

- Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

- Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim.

Dung dịch đó là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...