Đốt cháy hoàn toàn một cacbohiđrat X thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 0,297 gam nước. X có phân tử khối < 400 và có khả năng dự phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là : 


Câu 41426 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn một cacbohiđrat X thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 0,297 gam nước. X có phân tử khối < 400 và có khả năng dự phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là : 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Các chất đều có công thức tổng quát: Cn (H2O)m => Lập tỉ lệ n : m = nCO2 : nH2O

=> CTPT của X

+ Từ tính chất X có phản ứng tráng gương => CTCT của X

Xem lời giải

...