Đốt cháy một lượng gluxit B thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam nước. Xác định B


Câu 41427 Vận dụng

Đốt cháy một lượng gluxit B thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam nước. Xác định B


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Viết PTHH: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

+ Lập tỉ lệ H2O : CO­2

Xem lời giải

...