Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)


Câu 41430 Vận dụng

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phần 1: => nglu = 1/2 nAg

Phần 2:  1glu → 2C2H5OH + 2CO2

=> nancol = 2nglu

Vrượu =  mrượu : D

Xem lời giải

...