Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozo và 0,01 mol mantozo một thời gian thu được dung dịch X ( hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75% ) . Khi  cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3  thì lượng Ag thu được là


Câu 41436 Vận dụng cao

Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozo và 0,01 mol mantozo một thời gian thu được dung dịch X ( hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75% ) . Khi  cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3  thì lượng Ag thu được là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ 1sac → 1glu + 1 fruc

+ 1 man → 2glu

nAg = 2( n mantozo + n fructozo + n glucozo)

Xem lời giải

...