Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dd X (hiệu suất Pư thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X t/d với dd AgNO3/NH3 dư thì lượng Ag thu được là


Câu 41437 Vận dụng cao

Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dd X (hiệu suất Pư thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X t/d với dd AgNO3/NH3 dư thì lượng Ag thu được là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Lượng phản ứng = (lượng ban đầu . %H) : 100%

+ 1sac → 1glu + 1fruc

+ 1 man → 2 glu

+ nAg = 2 (nglu + nfruc + nman dư)

Xem lời giải

...