Phản ứng tổng hợp glucozo trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 2813 kJ cho mỗi mol Glucozo tạo thành  6CO2   +  6H2O ->((((a/s)) , ,((clorophin)))) C6H12O6  +   O2 Nếu trong 1 phút mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng từ mặt trời nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozo . Với 1 ngày nắng ( từ  6h - 17h) diện tích là xanh là 1 m2, lượng Glucozo tổng hợp được là bao nhiêu ?


Câu 41438 Vận dụng cao

Phản ứng tổng hợp glucozo trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 2813 kJ cho mỗi mol Glucozo tạo thành 

6CO2   +  6H2O $\xrightarrow{{{\text{a/s}}\,\,{\text{clorophin}}}}$ C6H12O+   O2

Nếu trong 1 phút mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng từ mặt trời nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozo . Với 1 ngày nắng ( từ  6h - 17h) diện tích là xanh là 1 m2, lượng Glucozo tổng hợp được là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Năng lượng mà 1m2 = 10000 là xanh nhận được trong thời gian t giờ để dùng vào việc tổng hợp

10000.t. % được sử dụng. 60 =  x ( J) => đổi ra KJ

 + Lượng glucozo tổng hợp được là:  (x  : 2813). Mglu

Xem lời giải

...