Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là


Câu 41455 Thông hiểu

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Tính độ không no k

+) Viết các đồng phân thỏa mãn

Xem lời giải

...