Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Câu 41459 Thông hiểu

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng tăng giảm khối lượng: nHCl = namin $ = \dfrac{{15 - 10}}{{36,5}}$

Xem lời giải

...