Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin trong hh X là


Câu 41462 Vận dụng

Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin trong hh X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Áp dụng tăng giảm khối lượng: nHCl = namin $ = \dfrac{{3,925 - 2,1}}{{36,5}}$

+) Tính khối lượng phân tử trung bình của 2 amin

Xem lời giải

...