Cho ba dung dịch có cùng  nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH,  (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:


Câu 41467 Vận dụng

Cho ba dung dịch có cùng  nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH,  (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cần nắm được tính chất đổi của amino axit, axit và amin

Xem lời giải

...