Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Câu 41476 Vận dụng

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tính độ không no k và dựa vào sản phẩm gồm chất hữu cơ Y và các chất vô cơ => CTPT của X

Xem lời giải

...