Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là


Câu 41481 Thông hiểu

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết phản ứng màu biure

Xem lời giải

...