Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Câu 41485 Vận dụng

Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Bảo toàn Ala: ${n_{Ala - Ala - Ala - Ala}} = \dfrac{{\sum {n_{Ala}}}}{4}$

Xem lời giải

...