Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  dư, thu được m gam kết tủa.  Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 41489 Vận dụng cao

Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  dư, thu được m gam kết tủaBiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Viết CTPT của tripeptit X và tetrapeptit Y

Tripeptit X là 3(Cn+1H2n+3O2N)-2H2O

Tetrapeptit Y là 4(Cn+1H2n+3O2N)-3H2O

+) Tính số mol CO2 và H2O theo n => tính n

Xem lời giải

...