Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 41490 Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...