Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?


Câu 41493 Nhận biết

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...