Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là


Câu 41494 Thông hiểu

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...