Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


Câu 41498 Nhận biết

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...