Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?


Câu 41502 Thông hiểu

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...