Các chất đều không bị thuỷ phân trong dd H2SO4 loãng nóng là:


Câu 41507 Vận dụng

Các chất đều không bị thuỷ phân trong dd H2SO4 loãng nóng là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...