Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 ->(( + HCN)) X X  ->((trùng ,hợp)) polime X + CH2=CH-CH=CH2 ->((đồng ,trùng ,hợp )) polime Z X và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?


Câu 41509 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng:

C2H2 $\xrightarrow{{ + HCN}}$ X

X  $\xrightarrow{{trùng\,hợp}}$ polime

X + CH2=CH-CH=CH2 $\xrightarrow{{đồng\,trùng\,hợp }}$ polime Z

X và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...