Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ ->(()) 2Cr3+ + 3Sn↓. Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


Câu 41541 Nhận biết

Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $\xrightarrow{{}}$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...