Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3  đặc, nguội là:


Câu 41547 Thông hiểu

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3  đặc, nguội là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...