Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là


Câu 41549 Thông hiểu

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Chất rắn Y gồm hai kim loại có tính khử yếu nhất

+) Dung dịch X gồm hai muối của kim loại có tính khử mạnh nhất

Xem lời giải

...