Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:


Câu 41551 Vận dụng

Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là 3 kim loại có tính khử yếu nhất

Xem lời giải

...