Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?


Câu 41566 Vận dụng

Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính số mol khí O2 => số mol X theo bảo toàn e

Xem lời giải

...